سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائره المعارف فقه اسلامى 
محقق 
1371/01/01 
1375/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث قم 
محقق 
1375/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهرستان ری شاه عبدالعظیم حسنی 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مدرسه شهید صدر 
مدرس 
 
 
---